Commit 6e0572a5 authored by Serdar Sağlam's avatar Serdar Sağlam Committed by Transifex

I18n: Update translation tr (100%).

144 translated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
parent d1be73fa
......@@ -2,23 +2,23 @@
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
#
#
# Translators:
# Xfce Bot <transifex@xfce.org>, 2018
# Serdar Sağlam <teknomobil@msn.com>, 2019
# Necdet Yücel <necdetyucel@gmail.com>, 2019
# Nick Schermer <nick@xfce.org>, 2020
# Volkan Gezer <volkangezer@gmail.com>, 2020
# Demiray Muhterem <mdemiray@msn.com>, 2020
#
# Serdar Sağlam <teknomobil@msn.com>, 2020
#
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2020-01-01 13:36-0500\n"
"POT-Creation-Date: 2020-01-14 21:03-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2018-06-28 22:08+0000\n"
"Last-Translator: Demiray Muhterem <mdemiray@msn.com>, 2020\n"
"Last-Translator: Serdar Sağlam <teknomobil@msn.com>, 2020\n"
"Language-Team: Turkish (https://www.transifex.com/xfce/teams/16840/tr/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -607,21 +607,29 @@ msgstr ""
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:5
msgid ""
"This release resolves packaging errors for Debian and includes optimized "
"assets."
msgstr ""
"Bu sürüm Debian için paketleme hatalarını çözer ve düzeltilmiş varlıkları "
"içerir."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:6
msgid ""
"This release adds support for running under Wayland and features refreshed "
"dialogs with simplified controls."
msgstr ""
"Bu sürümler, Wayland altında çalışma desteği ekler ve basitleştirilmiş "
"denetimlerle yenilenmiş iletişim kutuları içerir."
"Bu sürüm Wayland altında çalışma desteği ekler ve basitleştirilmiş "
"kontrollerle yenilenmiş diyaloglar sunar."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:6
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:7
msgid ""
"This release addresses some startup errors as well as various issues with "
"traversing symbolic links."
msgstr ""
"Bu sürüm, bazı başlatma hatalarının yanı sıra sembolik bağlantılarda geçişle"
" ilgili çeşitli sorunları ele alır."
"Bu sürüm bazı başlatma hatalarının yanı sıra sembolik bağlantılarda geçişle "
"ilgili çeşitli sorunları ele almaktadır."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:7
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:8
msgid ""
"This release includes many appearance improvements, introduces a new "
"preferences dialog, and improves search results and performance."
......@@ -629,7 +637,7 @@ msgstr ""
"Bu sürüm birçok görünüm iyileştirmesi içeriyor, yeni bir tercihler iletişim "
"kutusu getiriyor ve arama sonuçlarını ve performansını geliştiriyor."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:8
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:9
msgid ""
"This release features performance improvements by excluding uncommon search "
"directories."
......@@ -637,7 +645,7 @@ msgstr ""
"Bu sürüm, nadir bulunan arama dizinlerini hariç tutarak performans "
"iyileştirmeleri sunar."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:9
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:10
msgid ""
"This release features better desktop integration, support for OpenBSD and "
"Wayland, and improved translation support."
......@@ -645,7 +653,7 @@ msgstr ""
"Bu sürüm daha iyi masaüstü entegrasyonu, OpenBSD ve Wayland desteği ve "
"geliştirilmiş çeviri desteği sunuyor."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:10
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:11
msgid ""
"This release features improved performance, better desktop integration, and "
"a number of long-standing bugs. Quoted search strings are now correctly "
......@@ -658,7 +666,7 @@ msgstr ""
"dosyalar başka bir dizine sürüklenip taşınabilir. Küçük resimler, yalnızca "
"kullanıcı tarafından istendiğinde oluşturulur."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:11
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:12
msgid ""
"This release features several improvements to thumbnail processing and "
"numerous bug fixes. Icon previews have been improved and will now match "
......@@ -670,11 +678,11 @@ msgstr ""
"uygulamalarla eşleşecek. Sonuç penceresinin altında görüntülenen öğeler "
"artık tüm masaüstü temalarıyla erişilebilir durumdadır."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:12
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:13
msgid "This is a minor translations-only release."
msgstr "Bu sürüm sadece birkaç çeviriden ibarettir."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:13
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:14
msgid ""
"This release features several performance improvements and numerous "
"translation updates."
......@@ -682,7 +690,7 @@ msgstr ""
"Bu sürüm birçok performans iyileştirmesi ve çok sayıda çeviri "
"güncelleştirmesine sahiptir."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:14
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:15
msgid ""
"This release now displays all file timestamps according to timezone instead "
"of Universal Coordinated Time (UTC)."
......@@ -690,7 +698,7 @@ msgstr ""
"Bu sürüm şimdi Evrensel Eşgüdümlı Zaman (UTC) yerine saat dilimine göre tüm "
"dosya zaman damgalarını görüntüler."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:15
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:16
msgid ""
"This release fixes several bugs related to the results window. Files are "
"once again removed from the results list when deleted. Middle- and right-"
......@@ -702,7 +710,7 @@ msgstr ""
"işlevselliği geri yüklendi. Tarih aralığı filtreleri artık Evrensel "
"Eşgüdümlı Saat (UTC) yerine saat dilimine göre uygulanır."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:16
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:17
msgid ""
"This release includes a significant interface refresh, improves search "
"speed, and fixes several bugs. The workflow has been improved, utilizing "
......@@ -716,18 +724,18 @@ msgstr ""
"kullanarak iş akışı geliştirildi. PasswordKit'in mümkün olduğunda "
"entegrasyonu ile şifre kullanımı geliştirildi."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:17
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:18
msgid "This release fixes two new bugs and includes updated translations."
msgstr "Bu sürüm, iki yeni hatayı düzeltir ve güncellenmiş çevirileri içerir."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:18
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:19
msgid ""
"This release fixes a regression where the application is unable to start on "
"some systems."
msgstr ""
"Bu sürüm, uygulamanın bazı sistemlerde başlatılamadığı gerilemeyi düzeltir."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:19
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:20
msgid ""
"This release fixes a regression where multiple search terms were no longer "
"supported. An InfoBar is now displayed when the search database is outdated,"
......@@ -738,7 +746,7 @@ msgstr ""
"güncellemek için kullanılan diyaloglar geliştirildiğinde bir BilgiÇubuğu "
"görüntülenmekte."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:20
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:21
msgid ""
"This release fixes two issues where locate would not be properly executed "
"and improves handling of missing symbolic icons."
......@@ -746,7 +754,7 @@ msgstr ""
"Bu sürüm, locate'ın düzgün yürütülmeyeceği ve eksik simgesel simgelerin "
"işlenmesini geliştirdiği iki sorunu giderir."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:21
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:22
msgid ""
"This stable release improved the reliability of the password dialog, cleaned"
" up unused code, and fixed potential issues with the list and item "
......@@ -756,7 +764,7 @@ msgstr ""
"kullanılmayan kodları temizledi ayrıca liste ve madde seçimi ile ilgili "
"potansiyel sabit sorunlar düzeltildi."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:22
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:23
msgid ""
"This release fixed a potential security issue with program startup and fixed"
" a regression with selecting multiple items."
......@@ -764,7 +772,7 @@ msgstr ""
"Bu sürüm, programın başlatılmasıyla ilgili olası bir güvenlik sorununu "
"düzeltti ve birden çok öğe seçerek geri dönüşü düzeltti."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:23
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:24
msgid ""
"The first release in the 1.0.x series introduced a refreshed interface and "
"fixed a number of long-standing bugs. Improvements to the default "
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment