Commit 429b6e95 authored by Arve Eriksson's avatar Arve Eriksson Committed by Transifex

I18n: Update translation sv (97%).

141 translated messages, 3 untranslated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
parent cdf1904a
......@@ -2,20 +2,20 @@
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
#
#
# Translators:
# Xfce Bot <transifex@xfce.org>, 2018
# Stefan Höök <stefan.hook@gmail.com>, 2018
# Nick Schermer <nick@xfce.org>, 2020
# Påvel Nicklasson <pavel2@frimix.se>, 2020
# Arve Eriksson <031299870@telia.com>, 2020
#
#
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2020-01-01 13:36-0500\n"
"POT-Creation-Date: 2020-01-14 21:03-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2018-06-28 22:08+0000\n"
"Last-Translator: Arve Eriksson <031299870@telia.com>, 2020\n"
"Language-Team: Swedish (https://www.transifex.com/xfce/teams/16840/sv/)\n"
......@@ -599,21 +599,23 @@ msgstr ""
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:5
msgid ""
"This release resolves packaging errors for Debian and includes optimized "
"assets."
msgstr ""
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:6
msgid ""
"This release adds support for running under Wayland and features refreshed "
"dialogs with simplified controls."
msgstr ""
"Den här utgåvan lägger till stöd för att köra i Wayland, och har uppdaterade"
" dialogrutor med förenklade kontroller."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:6
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:7
msgid ""
"This release addresses some startup errors as well as various issues with "
"traversing symbolic links."
msgstr ""
"Den här utgåvan åtgärdar en del fel vid uppstart, och diverse problem med "
"att följa symboliska länkar."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:7
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:8
msgid ""
"This release includes many appearance improvements, introduces a new "
"preferences dialog, and improves search results and performance."
......@@ -621,7 +623,7 @@ msgstr ""
"Den här utgåvan inkluderar flera förbättringar av utseendet, introducerar en"
" ny inställningsdialogruta, och förbättrar sökresultat och prestanda."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:8
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:9
msgid ""
"This release features performance improvements by excluding uncommon search "
"directories."
......@@ -629,7 +631,7 @@ msgstr ""
"Den här utgåvan har förbättrat prestandan genom att utesluta ovanliga mappar"
" vid sökning."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:9
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:10
msgid ""
"This release features better desktop integration, support for OpenBSD and "
"Wayland, and improved translation support."
......@@ -637,7 +639,7 @@ msgstr ""
"Den här utgåvan har bättre skrivbordsintegrering, stöd för OpenBSD och "
"Wayland, och bättre stöd för översättningar."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:10
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:11
msgid ""
"This release features improved performance, better desktop integration, and "
"a number of long-standing bugs. Quoted search strings are now correctly "
......@@ -649,7 +651,7 @@ msgstr ""
"korrekt. Filer kan dras till andra program. Miniatyrer genereras bara när "
"användaren ber om det."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:11
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:12
msgid ""
"This release features several improvements to thumbnail processing and "
"numerous bug fixes. Icon previews have been improved and will now match "
......@@ -661,11 +663,11 @@ msgstr ""
"andra program. Objekt som visas längst ner i resultatfönstret är nu "
"åtkomliga med alla skrivbordsteman."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:12
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:13
msgid "This is a minor translations-only release."
msgstr "Detta är en mindre endast översättningsutgåva."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:13
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:14
msgid ""
"This release features several performance improvements and numerous "
"translation updates."
......@@ -673,7 +675,7 @@ msgstr ""
"Den här utgåvan tillhandahåller prestandaförbättringar och flera "
"översättningsuppdateringar."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:14
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:15
msgid ""
"This release now displays all file timestamps according to timezone instead "
"of Universal Coordinated Time (UTC)."
......@@ -681,7 +683,7 @@ msgstr ""
"Denna version visar nu alla filtidsstämplar efter tidszon istället för "
"Universal Coordinated Time (UTC)."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:15
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:16
msgid ""
"This release fixes several bugs related to the results window. Files are "
"once again removed from the results list when deleted. Middle- and right-"
......@@ -693,7 +695,7 @@ msgstr ""
"högerklicksfunktionalitet har blivit återställd. Datumintervallsfilter "
"tillämpas nu enligt tidszon istället för Universal Coordinated Time (UTC)."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:16
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:17
msgid ""
"This release includes a significant interface refresh, improves search "
"speed, and fixes several bugs. The workflow has been improved, utilizing "
......@@ -707,13 +709,13 @@ msgstr ""
"inkluderande valfria rubrikrader och popover widgets. Lösenordshantering har"
" förbättrats med integrationen av PolicyKit då detta är tillgängligt."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:17
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:18
msgid "This release fixes two new bugs and includes updated translations."
msgstr ""
"Denna version rättar till två nya fel och innehåller uppdaterade "
"översättningar."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:18
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:19
msgid ""
"This release fixes a regression where the application is unable to start on "
"some systems."
......@@ -721,7 +723,7 @@ msgstr ""
"Denna version ordnar en regression som gjorde att programmet inte gick att "
"starta på en del system."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:19
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:20
msgid ""
"This release fixes a regression where multiple search terms were no longer "
"supported. An InfoBar is now displayed when the search database is outdated,"
......@@ -731,7 +733,7 @@ msgstr ""
"längre stöddes. En Inforad visas nu då sökdatabasen är föråldrad, och "
"dialogerna som används för att uppdatera databasen har förbättrats."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:20
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:21
msgid ""
"This release fixes two issues where locate would not be properly executed "
"and improves handling of missing symbolic icons."
......@@ -739,7 +741,7 @@ msgstr ""
"Denna version ordnar två problem då lokalisering inte gjordes på rätt sätt "
"och förbättrar hantering av saknade symboliska ikoner."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:21
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:22
msgid ""
"This stable release improved the reliability of the password dialog, cleaned"
" up unused code, and fixed potential issues with the list and item "
......@@ -749,7 +751,7 @@ msgstr ""
"rensade upp oanvänd kod, och ordnade eventuella problem med list- och "
"objektmarkering."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:22
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:23
msgid ""
"This release fixed a potential security issue with program startup and fixed"
" a regression with selecting multiple items."
......@@ -757,7 +759,7 @@ msgstr ""
"Denna version ordnade ett möjligt säkerhetsproblem med programstart och "
"ordnade en regression med markering av flera objekt."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:23
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:24
msgid ""
"The first release in the 1.0.x series introduced a refreshed interface and "
"fixed a number of long-standing bugs. Improvements to the default "
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment