Commit 417e1bab authored by Besnik Bleta's avatar Besnik Bleta Committed by Transifex

I18n: Update translation sq (100%).

144 translated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
parent 85b48d38
......@@ -2,19 +2,19 @@
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
#
#
# Translators:
# Nick Schermer <nick@xfce.org>, 2019
# Besnik <besnik@programeshqip.org>, 2019
#
# Besnik <besnik@programeshqip.org>, 2020
#
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-12-21 07:01-0500\n"
"POT-Creation-Date: 2020-01-14 21:03-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2018-06-28 22:08+0000\n"
"Last-Translator: Besnik <besnik@programeshqip.org>, 2019\n"
"Last-Translator: Besnik <besnik@programeshqip.org>, 2020\n"
"Language-Team: Albanian (https://www.transifex.com/xfce/teams/16840/sq/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -23,9 +23,9 @@ msgstr ""
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: ../org.xfce.Catfish.desktop.in.h:1 ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:28
#: ../catfish/CatfishWindow.py:731
#: ../catfish_lib/catfishconfig.py:88
msgid "Catfish File Search"
msgstr "Kërkim Kartelash Catfish"
msgstr "Kërkim Kartelash me Catfish"
#: ../org.xfce.Catfish.desktop.in.h:2
msgid "File search"
......@@ -41,10 +41,6 @@ msgstr "Kërko në sistem kartelash"
msgid "files;find;locate;lookup;search;"
msgstr "kartela;gjej;lokalizo;kërkim;kërko;"
#: ../data/ui/AboutCatfishDialog.ui.h:1
msgid "Catfish is a versatile file searching tool."
msgstr "Catfish është një mjet i zhdërvjellët kërkimesh."
#: ../data/ui/CatfishPreferences.ui.h:1
msgid "Catfish Preferences"
msgstr "Parapëlqime për Catfish"
......@@ -64,7 +60,7 @@ msgstr "_Moderne (CSD)"
#: ../data/ui/CatfishPreferences.ui.h:5
msgid "Your new window layout will be applied after restarting Catfish."
msgstr ""
"Skema juaj e re për dritaret do të zbatohet pasi të riniset Catfish-i."
"Skema juaj e re e dritareve do të vihet në punë pasi të riniset Catfish-i."
#: ../data/ui/CatfishPreferences.ui.h:6
msgid "Window Layout"
......@@ -120,7 +116,7 @@ msgstr "Të ndryshme"
#: ../data/ui/CatfishPreferences.ui.h:19
msgid "Advanced"
msgstr "Të mëtejshme"
msgstr "E thelluar"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:1
msgid "_Open"
......@@ -206,7 +202,7 @@ msgstr "<b>Datë Fillimi</b>"
msgid "<b>End Date</b>"
msgstr "<b>Datë Përfundimi</b>"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:23 ../catfish_lib/Window.py:224
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:23 ../catfish_lib/Window.py:228
msgid "Catfish"
msgstr "Catfish"
......@@ -222,156 +218,158 @@ msgstr "Baza e të dhënave është më e vjetër se 7 ditë. Të përditësohe
msgid "File Type"
msgstr "Lloj Kartele"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:27 ../catfish/CatfishWindow.py:1290
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:27 ../catfish/CatfishWindow.py:1321
msgid "Modified"
msgstr "Ndryshuar më"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:29 ../catfish/CatfishWindow.py:1740
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:29 ../catfish/CatfishWindow.py:1766
msgid "Results will be displayed as soon as they are found."
msgstr "Përfundimet do të shfaqen sapo të gjenden."
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:30
msgid "Update Search Database"
msgstr "Përditësoni Bazë të Dhënash Kërkimesh"
#. Restore Cancel button
#. Buttons
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:31 ../catfish/CatfishWindow.py:716
#: ../catfish_lib/SudoDialog.py:193
msgid "Cancel"
msgstr "Anuloje"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:32
msgid "Unlock"
msgstr "Shkyçe"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:33
msgid "<b>Database:</b>"
msgstr "<b>Bazë të dhënash:</b>"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:34
msgid "<b>Updated:</b>"
msgstr "<b>Përditësuar më:</b>"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:35
msgid "<big><b>Update Search Database</b></big>"
msgstr "<big><b>Përditësoje Bazën e të Dhënave të Kërkimeve</b></big>"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:36
msgid ""
"For faster search results, the search database needs to be refreshed.\n"
"This action requires administrative rights."
msgstr ""
"Për gjetje më të shpejtë përfundimesh kërkimi, lypset të rifreskohet baza e të dhënave të kërkimeve.\n"
"Ky veprim lyp të drejta përgjegjësi."
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:38
msgid "Select a Directory"
msgstr "Përzgjidhni Drejtori"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:31
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:39
msgid "Search for files"
msgstr "Kërkoni për kartela"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:32
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:40
msgid "Compact List"
msgstr "Listë e Ngjeshur"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:33
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:41
msgid "Thumbnails"
msgstr "Miniatura"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:34
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:42
msgid "Show _sidebar"
msgstr "Shfaq _anështyllë"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:35
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:43
msgid "Show _hidden files"
msgstr "Shfaq kartela të _fshehura"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:36
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:44
msgid "Search file _contents"
msgstr "Kërko te _lëndë kartele"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:37
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:45
msgid "_Match results exactly"
msgstr "Përputhje _saktësisht e përfundimeve"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:38
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:46
msgid "_Refresh search index..."
msgstr "_Rifreskoni tregues kërkimesh…"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:39
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:47
msgid "_Preferences"
msgstr "_Parapëlqime"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:40
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:48
msgid "_About"
msgstr "_Rreth"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:41
msgid "Update Search Database"
msgstr "Përditësoni Bazë të Dhënash Kërkimesh"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:42
msgid "Unlock"
msgstr "Shkyçe"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:43
msgid "<b>Database:</b>"
msgstr "<b>Bazë të dhënash:</b>"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:44
msgid "<b>Updated:</b>"
msgstr "<b>Përditësuar më:</b>"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:45
msgid "<big><b>Update Search Database</b></big>"
msgstr "<big><b>Përditësoje Bazën e të Dhënave të Kërkimeve</b></big>"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:46
msgid ""
"For faster search results, the search database needs to be refreshed.\n"
"This action requires administrative rights."
msgstr ""
"Për gjetje më të shpejtë përfundimesh kërkimi, lypset të rifreskohet baza e të dhënave të kërkimeve.\n"
"Ky veprim lyp të drejta përgjegjësi."
#: ../catfish/__init__.py:38
#: ../catfish/__init__.py:39
msgid "Usage: %prog [options] path query"
msgstr "Përdorimi: %prog [mundësi] shteg kërkesë"
#: ../catfish/__init__.py:43
#: ../catfish/__init__.py:44
msgid "Show debug messages (-vv will also debug catfish_lib)"
msgstr ""
"Shfaq mesazhe diagnostikimi (-vv do të diagnostikojë edhe catfish_lib)"
#: ../catfish/__init__.py:46
#: ../catfish/__init__.py:47
msgid "Use large icons"
msgstr "Përdor ikona të mëdha"
#: ../catfish/__init__.py:48
#: ../catfish/__init__.py:49
msgid "Use thumbnails"
msgstr "Përdor miniatura"
#: ../catfish/__init__.py:50
#: ../catfish/__init__.py:51
msgid "Display time in ISO format"
msgstr "Kohën shfaqe në format ISO"
#. Translators: Do not translate PATH, it is a variable.
#: ../catfish/__init__.py:52
#: ../catfish/__init__.py:53
msgid "Set the default search path"
msgstr "Caktoni shtegun parazgjedhje të kërkimeve"
#: ../catfish/__init__.py:54
#: ../catfish/__init__.py:55
msgid "Perform exact match"
msgstr "Kërko përputhje saktësisht siç është shkruar"
#: ../catfish/__init__.py:56
#: ../catfish/__init__.py:57
msgid "Include hidden files"
msgstr "Përfshi kartela të fshehura"
#: ../catfish/__init__.py:58
#: ../catfish/__init__.py:59
msgid "Perform fulltext search"
msgstr "Kryej kërkim teksti të plotë"
#: ../catfish/__init__.py:60
#: ../catfish/__init__.py:61
msgid ""
"If path and query are provided, start searching when the application is "
"displayed."
msgstr ""
"Nëse janë dhënë shtegu dhe kërkesa, fillo kërkimin kur shfaqet aplikacioni."
#: ../catfish/__init__.py:77
#, python-brace-format
msgid "Try GDK_BACKEND=x11 {0}\n"
msgstr "Provoni GDK_BACKEND=x11 {0}\n"
#: ../catfish/AboutCatfishDialog.py:37
msgid "translator-credits"
msgstr "translator-credits"
#. Translators: this text is displayed next to
#. a filename that is not utf-8 encoded.
#: ../catfish/CatfishWindow.py:100
#: ../catfish/CatfishWindow.py:106
#, python-format
msgid "%s (invalid encoding)"
msgstr "%s (kodim i pavlefshëm)"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:256
#: ../catfish/CatfishWindow.py:146
msgid "translator-credits"
msgstr "translator-credits"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:286
msgid "Unknown"
msgstr "I panjohur"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:260
#: ../catfish/CatfishWindow.py:290
msgid "Never"
msgstr "Kurrë"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:339
#: ../catfish/CatfishWindow.py:374
#, python-format
msgid ""
"Enter your query above to find your files\n"
......@@ -380,32 +378,37 @@ msgstr ""
"Jepni më sipër kërkesën tuaj që të gjeni kartelat\n"
"tuaja ose klikoni ikonën %s për më tepër mundësi."
#: ../catfish/CatfishWindow.py:699
#: ../catfish/CatfishWindow.py:731
msgid "An error occurred while updating the database."
msgstr "Ndodhi një gabim teksa përditësohej baza e të dhënave."
#: ../catfish/CatfishWindow.py:701
#: ../catfish/CatfishWindow.py:733
msgid "Authentication failed."
msgstr "Mirëfilltësimi dështoi."
#: ../catfish/CatfishWindow.py:707
#: ../catfish/CatfishWindow.py:739
msgid "Authentication cancelled."
msgstr "Mirëfilltësimi u anulua."
#: ../catfish/CatfishWindow.py:713
#: ../catfish/CatfishWindow.py:745
msgid "Search database updated successfully."
msgstr "Baza e të dhënave të kërkimeve u përditësua me sukses."
#. Update the Cancel button to Close, make it default
#: ../catfish/CatfishWindow.py:806
msgid "Close"
msgstr "Mbylle"
#. Set the dialog status to running.
#: ../catfish/CatfishWindow.py:788
#: ../catfish/CatfishWindow.py:820
msgid "Updating..."
msgstr "Po përditësohet…"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:822
#: ../catfish/CatfishWindow.py:854
msgid "Stop Search"
msgstr "Ndale Kërkimin"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:823
#: ../catfish/CatfishWindow.py:855
msgid ""
"Search is in progress...\n"
"Press the cancel button or the Escape key to stop."
......@@ -413,31 +416,31 @@ msgstr ""
"Kërkimi po kryhet…\n"
"Që të ndalet, shtypni butonin Anuloje ose tastin Esc."
#: ../catfish/CatfishWindow.py:832
#: ../catfish/CatfishWindow.py:864
msgid "Begin Search"
msgstr "Nise Kërkimin"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1110
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1142
#, python-format
msgid "\"%s\" could not be opened."
msgstr "\"%s\" s’u hap dot."
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1162
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1194
#, python-format
msgid "\"%s\" could not be saved."
msgstr "\"%s\" s’u ruajt dot."
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1179
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1211
#, python-format
msgid "\"%s\" could not be deleted."
msgstr "\"%s\" s’u fshi dot."
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1219
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1250
#, python-format
msgid "Save \"%s\" as..."
msgstr "Ruajeni \"%s\" si…"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1254
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1285
#, python-format
msgid ""
"Are you sure that you want to \n"
......@@ -446,7 +449,7 @@ msgstr ""
"Jeni i sigurt se doni të fshihet \n"
"\"%s\" përgjithmonë?"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1258
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1289
#, python-format
msgid ""
"Are you sure that you want to \n"
......@@ -455,43 +458,43 @@ msgstr ""
"Jeni i sigurt se doni të fshihen \n"
"përgjithmonë %i kartelat e përzgjedhura?"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1261
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1292
msgid "If you delete a file, it is permanently lost."
msgstr "Nëse fshini një kartelë, humbet përgjithmonë."
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1284
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1315
msgid "Filename"
msgstr "Emër kartele"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1286
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1317
msgid "Size"
msgstr "Madhësi"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1288
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1319
msgid "Location"
msgstr "Vendndodhje"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1300
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1331
msgid "Preview"
msgstr "Paraparje"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1308
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1339
msgid "Details"
msgstr "Hollësi"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1527
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1556
msgid "Today"
msgstr "Sot"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1529
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1558
msgid "Yesterday"
msgstr "Dje"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1610
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1639
msgid "No files found."
msgstr "S’u gjetën kartela."
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1612
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1641
msgid ""
"Try making your search less specific\n"
"or try another directory."
......@@ -499,55 +502,54 @@ msgstr ""
"Provoni ta bëni kërkimin tuaj më pak\n"
"të hollësishëm ose provoni në një drejtori tjetër."
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1619
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1648
msgid "1 file found."
msgstr "U gjet 1 kartelë."
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1621
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1650
#, python-format
msgid "%i files found."
msgstr "U gjetën kartela %i."
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1627
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1656
msgid "bytes"
msgstr "bajte"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1738 ../catfish/CatfishWindow.py:1748
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1764 ../catfish/CatfishWindow.py:1774
msgid "Searching..."
msgstr "Po kërkohet…"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1746
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1772
#, python-format
msgid "Searching for \"%s\""
msgstr "Po kërkohet për \"%s\""
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1835
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1861
#, python-format
msgid "Search results for \"%s\""
msgstr "Përfundime kërkimi për \"%s\""
#: ../catfish_lib/SudoDialog.py:138
#: ../catfish_lib/catfishconfig.py:91
msgid "Catfish is a versatile file searching tool."
msgstr "Catfish është një mjet i zhdërvjellët kërkimesh."
#: ../catfish_lib/SudoDialog.py:135
msgid "Password Required"
msgstr "Lypset Fjalëkalim"
#: ../catfish_lib/SudoDialog.py:175
#: ../catfish_lib/SudoDialog.py:172
msgid "Incorrect password... try again."
msgstr "Fjalëkalim i pasaktë… riprovoni."
#: ../catfish_lib/SudoDialog.py:185
#: ../catfish_lib/SudoDialog.py:182
msgid "Password:"
msgstr "Fjalëkalim:"
#. Buttons
#: ../catfish_lib/SudoDialog.py:196
msgid "Cancel"
msgstr "Anuloje"
#: ../catfish_lib/SudoDialog.py:199
msgid "OK"
msgstr "OK"
#: ../catfish_lib/SudoDialog.py:220
#: ../catfish_lib/SudoDialog.py:217
msgid ""
"Enter your password to\n"
"perform administrative tasks."
......@@ -555,7 +557,7 @@ msgstr ""
"Jepni fjalëkalimin tuaj për\n"
"kryerje aktesh administrative."
#: ../catfish_lib/SudoDialog.py:222
#: ../catfish_lib/SudoDialog.py:219
#, python-format
msgid ""
"The application '%s' lets you\n"
......@@ -598,13 +600,29 @@ msgstr ""
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:5
msgid ""
"This release resolves packaging errors for Debian and includes optimized "
"assets."
msgstr ""
"Kjo hedhje në qarkullim zgjidh gabime paketimi për Debian dhe përfshin "
"burime të përditësuara."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:6
msgid ""
"This release adds support for running under Wayland and features refreshed "
"dialogs with simplified controls."
msgstr ""
"Kjo hedhje në qarkullim shton mbulim për xhirim nën Wayland dhe përmban "
"dialogë të rifreskuar me kontrolle të thjeshtuar."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:7
msgid ""
"This release addresses some startup errors as well as various issues with "
"traversing symbolic links."
msgstr ""
"Kjo hedhje në në qarkullim merret me disa gabime gjatë nisjes, si dhe me "
"probleme të ndryshme me përshkimin e lidhjeve simbolike."
"Kjo hedhje në qarkullim merret me disa gabime në nisje, si dhe me probleme "
"të ndryshme me ndjekje lidhjesh simbolike."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:6
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:8
msgid ""
"This release includes many appearance improvements, introduces a new "
"preferences dialog, and improves search results and performance."
......@@ -613,7 +631,7 @@ msgstr ""
" të parë një dialog të ri mbi parapëlqimet, dhe përmirëson përfundime "
"kërkimesh dhe funksionimin në përgjithësi."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:7
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:9
msgid ""
"This release features performance improvements by excluding uncommon search "
"directories."
......@@ -621,7 +639,7 @@ msgstr ""
"Kjo hedhje në qarkullim sjell përmirësimi punimi përmes përjashtimit të "
"drejtorive jo të zakonshme kërkimi."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:8
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:10
msgid ""
"This release features better desktop integration, support for OpenBSD and "
"Wayland, and improved translation support."
......@@ -629,7 +647,7 @@ msgstr ""
"Kjo hedhje në qarkullim sjell integrim më të mirë me desktopin, mbulim për "
"OpenBSD-në dhe Wayland-in, dhe mbulim të përmirësuar përkthimesh."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:9
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:11
msgid ""
"This release features improved performance, better desktop integration, and "
"a number of long-standing bugs. Quoted search strings are now correctly "
......@@ -642,7 +660,7 @@ msgstr ""
"tërhiqen në aplikacione të tjera. Miniaturat prodhohen vetëm kur kërkohet "
"nga përdoruesi."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:10
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:12
msgid ""
"This release features several improvements to thumbnail processing and "
"numerous bug fixes. Icon previews have been improved and will now match "
......@@ -655,11 +673,11 @@ msgstr ""
"Objektet e shfaqura në fund të dritares së përfundimeve tani mund të "
"përdoren me krejt temat grafike të desktopit."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:11
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:13
msgid "This is a minor translations-only release."
msgstr "Kjo është një hedhje e vockël në qarkullim, vetëm për ca përkthime."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:12
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:14
msgid ""
"This release features several performance improvements and numerous "
"translation updates."
......@@ -667,7 +685,7 @@ msgstr ""
"Kjo hedhje në qarkullim përfshin disa përmirësime të funksionimit dhe "
"përditësime të shumta përkthimesh."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:13
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:15
msgid ""
"This release now displays all file timestamps according to timezone instead "
"of Universal Coordinated Time (UTC)."
......@@ -676,7 +694,7 @@ msgstr ""
" zonën kohore, në vend se me Kohën e Bashkërenduar Universale (Universal "
"Coordinated Time - UTC)."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:14
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:16
msgid ""
"This release fixes several bugs related to the results window. Files are "
"once again removed from the results list when deleted. Middle- and right-"
......@@ -689,7 +707,7 @@ msgstr ""
"djathtë të miut. Filtrat mbi intervale datash tani zbatohen sipas zonën "
"kohore, në vend se sipas Kohës së Bashkërenduar Universale (UTC)."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:15
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:17
msgid ""
"This release includes a significant interface refresh, improves search "
"speed, and fixes several bugs. The workflow has been improved, utilizing "
......@@ -704,13 +722,13 @@ msgstr ""
" Shfrytëzimi i fjalëkalimeve është përmirësuar përmes integrimit të "
"PolicyKit-it, kur kjo është e mundur."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:16
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:18
msgid "This release fixes two new bugs and includes updated translations."
msgstr ""
"Kjo hedhje në qarkullim ndreq dy të meta dhe përfshin përditësime të "
"përkthimeve."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:17
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:19
msgid ""
"This release fixes a regression where the application is unable to start on "
"some systems."
......@@ -718,7 +736,7 @@ msgstr ""
"Kjo hedhje në qarkullim ndreq një hap mbrapa, nën të cilin aplikacioni "
"s’është në gjendje të niset në disa sisteme."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:18
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:20
msgid ""
"This release fixes a regression where multiple search terms were no longer "
"supported. An InfoBar is now displayed when the search database is outdated,"
......@@ -729,7 +747,7 @@ msgstr ""
"është e vjetruar, shfaqet një InfoBar, dhe janë përmirësuar dialogët e "
"përdorur gjatë përditësimit të bazës së të dhënave."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:19
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:21
msgid ""
"This release fixes two issues where locate would not be properly executed "
"and improves handling of missing symbolic icons."
......@@ -738,7 +756,7 @@ msgstr ""
"përmbushej si duhet, dhe përmirëson trajtimin e ikonave simbolike kur "
"mungojnë."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:20
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:22
msgid ""
"This stable release improved the reliability of the password dialog, cleaned"
" up unused code, and fixed potential issues with the list and item "
......@@ -748,7 +766,7 @@ msgstr ""
"fjalëkalimeve, u pastrua kod i papërdorur, dhe u ndreqën probleme potenciale"
" me përzgjedhje listash dhe objektesh."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:21
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:23
msgid ""
"This release fixed a potential security issue with program startup and fixed"
" a regression with selecting multiple items."
......@@ -757,7 +775,7 @@ msgstr ""
"e programit dhe ndreq një hap mbrapa në përzgjedhjen e shumë zërave "
"njëherësh."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:22
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:24
msgid ""
"The first release in the 1.0.x series introduced a refreshed interface and "
"fixed a number of long-standing bugs. Improvements to the default "
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment