Commit 410d82f8 authored by Anonymous's avatar Anonymous Committed by Transifex

I18n: Update translation pl (100%).

144 translated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
parent 4bd0077b
......@@ -2,24 +2,23 @@
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
#
#
# Translators:
# Xfce Bot <transifex@xfce.org>, 2018
# Piotr Sokół <psokol.l10n@gmail.com>, 2019
# Nick Schermer <nick@xfce.org>, 2019
# Grzegorz Gębczyński <grzegorz.gebczynski@gmail.com>, 2019
# Michał Olber <michal@olber.pl>, 2020
# Marcin Mikołajczak <me@mkljczk.pl>, 2020
# No Ne, 2020
#
# M_, 2020
#
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2020-01-01 13:36-0500\n"
"POT-Creation-Date: 2020-01-14 21:03-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2018-06-28 22:08+0000\n"
"Last-Translator: No Ne, 2020\n"
"Last-Translator: M_, 2020\n"
"Language-Team: Polish (https://www.transifex.com/xfce/teams/16840/pl/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -121,7 +120,7 @@ msgstr "Różne"
#: ../data/ui/CatfishPreferences.ui.h:19
msgid "Advanced"
msgstr "Złożona"
msgstr "Zaawansowane"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:1
msgid "_Open"
......@@ -608,13 +607,21 @@ msgstr ""
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:5
msgid ""
"This release resolves packaging errors for Debian and includes optimized "
"assets."
msgstr ""
"To wydanie rozwiązuje błędy pakowania dla Debiana i zawiera zoptymalizowane "
"zasoby."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:6
msgid ""
"This release adds support for running under Wayland and features refreshed "
"dialogs with simplified controls."
msgstr ""
"To wydanie dodaje obsługę uruchamiania pod Waylandem oraz zawiera odświeżone"
" okna dialogowe z uproszczonymi kontrolkami."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:6
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:7
msgid ""
"This release addresses some startup errors as well as various issues with "
"traversing symbolic links."
......@@ -622,7 +629,7 @@ msgstr ""
"To wydanie rozwiązuje pewne błędy uruchamiania, a także różne problemy z "
"przemierzaniem przez dowiązania symboliczne."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:7
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:8
msgid ""
"This release includes many appearance improvements, introduces a new "
"preferences dialog, and improves search results and performance."
......@@ -630,7 +637,7 @@ msgstr ""
"To wydanie zawiera wiele ulepszeń wyglądu, wprowadza nowe okno dialogowe "
"ustawień oraz poprawia wyniki wyszukiwań oraz wydajność."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:8
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:9
msgid ""
"This release features performance improvements by excluding uncommon search "
"directories."
......@@ -638,7 +645,7 @@ msgstr ""
"To wydanie zawiera ulepszenia wydajności poprzez wykluczenie rzadkich "
"katalogów wyszukiwania."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:9
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:10
msgid ""
"This release features better desktop integration, support for OpenBSD and "
"Wayland, and improved translation support."
......@@ -646,7 +653,7 @@ msgstr ""
"To wydanie zawiera lepszą integrację z pulpitem, obsługę OpenBSD i Wayland "
"oraz udoskonaloną obsługę tłumaczeń."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:10
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:11
msgid ""
"This release features improved performance, better desktop integration, and "
"a number of long-standing bugs. Quoted search strings are now correctly "
......@@ -658,7 +665,7 @@ msgstr ""
"przetwarzane. Pliki można przeciągać do innych aplikacji. Miniatury są "
"generowane tylko na żądanie użytkownika."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:11
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:12
msgid ""
"This release features several improvements to thumbnail processing and "
"numerous bug fixes. Icon previews have been improved and will now match "
......@@ -670,11 +677,11 @@ msgstr ""
"aplikacji. Elementy wyświetlane w dolnej części okna wyników są teraz "
"dostępne ze wszystkimi kompozycjami pulpitu."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:12
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:13
msgid "This is a minor translations-only release."
msgstr "Jest to małe, skupione tylko na tłumaczeniach, wydanie."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:13
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:14
msgid ""
"This release features several performance improvements and numerous "
"translation updates."
......@@ -682,7 +689,7 @@ msgstr ""
"To wydanie zawiera kilka ulepszeń wydajności i liczne aktualizacje "
"tłumaczeń."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:14
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:15
msgid ""
"This release now displays all file timestamps according to timezone instead "
"of Universal Coordinated Time (UTC)."
......@@ -690,7 +697,7 @@ msgstr ""
"To wydanie wyświetla teraz wszystkie sygnatury czasowe plików zgodnie ze "
"strefą czasową zamiast uniwersalnego czasu skoordynowanego (UTC)."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:15
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:16
msgid ""
"This release fixes several bugs related to the results window. Files are "
"once again removed from the results list when deleted. Middle- and right-"
......@@ -702,7 +709,7 @@ msgstr ""
"środkowym i prawym przyciskiem myszy. Filtry zakresu dat są teraz stosowane "
"zgodnie ze strefą czasową zamiast uniwersalnego czasu skoordynowanego (UTC)."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:16
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:17
msgid ""
"This release includes a significant interface refresh, improves search "
"speed, and fixes several bugs. The workflow has been improved, utilizing "
......@@ -716,11 +723,11 @@ msgstr ""
"opcjonalne nagłówki i widżety popover. Obsługa haseł została ulepszona "
"dzięki integracji z PolicyKit, gdy jest dostępny."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:17
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:18
msgid "This release fixes two new bugs and includes updated translations."
msgstr "To wydanie poprawia dwa nowe błędy i zawiera aktualizację tłumaczeń."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:18
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:19
msgid ""
"This release fixes a regression where the application is unable to start on "
"some systems."
......@@ -728,7 +735,7 @@ msgstr ""
"To wydanie naprawia regresję, w wyniku której na niektórych systemach "
"program nie był w stanie się uruchomić."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:19
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:20
msgid ""
"This release fixes a regression where multiple search terms were no longer "
"supported. An InfoBar is now displayed when the search database is outdated,"
......@@ -739,7 +746,7 @@ msgstr ""
" baza danych jest przedawniona. Ulepszono także okna dialogowe "
"wykorzystywane do aktualizowania bazy danych."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:20
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:21
msgid ""
"This release fixes two issues where locate would not be properly executed "
"and improves handling of missing symbolic icons."
......@@ -747,7 +754,7 @@ msgstr ""
"To wydanie naprawia dwa przypadki, w których nie były poprawnie ustawiane "
"położenia, i ulepsza obsługę brakujących ikon symbolicznych."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:21
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:22
msgid ""
"This stable release improved the reliability of the password dialog, cleaned"
" up unused code, and fixed potential issues with the list and item "
......@@ -757,7 +764,7 @@ msgstr ""
"wyczyściło nieużywany kod i naprawiło potencjalne problemy z listą i wyborem"
" elementów."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:22
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:23
msgid ""
"This release fixed a potential security issue with program startup and fixed"
" a regression with selecting multiple items."
......@@ -765,7 +772,7 @@ msgstr ""
"To wydanie naprawiło potencjalny problem z bezpieczeństwem podczas "
"uruchamiania programu i naprawiło regresję z wyborem wielu elementów."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:23
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:24
msgid ""
"The first release in the 1.0.x series introduced a refreshed interface and "
"fixed a number of long-standing bugs. Improvements to the default "
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment