Commit 1b8b2f76 authored by Michal Várady's avatar Michal Várady Committed by Transifex

I18n: Update translation cs (97%).

141 translated messages, 3 untranslated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
parent b04179cf
......@@ -2,19 +2,19 @@
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
#
#
# Translators:
# Xfce Bot <transifex@xfce.org>, 2018
# Pavel Borecki <pavel.borecki@gmail.com>, 2019
# Nick Schermer <nick@xfce.org>, 2020
# Michal Várady <miko.vaji@gmail.com>, 2020
#
#
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2020-01-01 13:36-0500\n"
"POT-Creation-Date: 2020-01-14 21:03-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2018-06-28 22:08+0000\n"
"Last-Translator: Michal Várady <miko.vaji@gmail.com>, 2020\n"
"Language-Team: Czech (https://www.transifex.com/xfce/teams/16840/cs/)\n"
......@@ -602,21 +602,23 @@ msgstr ""
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:5
msgid ""
"This release resolves packaging errors for Debian and includes optimized "
"assets."
msgstr ""
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:6
msgid ""
"This release adds support for running under Wayland and features refreshed "
"dialogs with simplified controls."
msgstr ""
"Toto vydání přidává podporu fungování pod prostředím Wayland a přináší "
"dialogová okna se zjednodušeným ovládáním."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:6
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:7
msgid ""
"This release addresses some startup errors as well as various issues with "
"traversing symbolic links."
msgstr ""
"Toto vydání se zaměřuje na chyby při spuštění a také na chyby s překříženými"
" symbolickými odkazy."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:7
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:8
msgid ""
"This release includes many appearance improvements, introduces a new "
"preferences dialog, and improves search results and performance."
......@@ -624,7 +626,7 @@ msgstr ""
"Toto vydání obsahuje mnoho vylepšení vzhledu, představuje nové dialogové "
"okno s předvolbami a vylepšuje výsledky a výkon vyhledávání."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:8
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:9
msgid ""
"This release features performance improvements by excluding uncommon search "
"directories."
......@@ -632,7 +634,7 @@ msgstr ""
"Toto vydání přináší zlepšení výkonu vypuštěním neobvyklých vyhledávacích "
"adresářů."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:9
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:10
msgid ""
"This release features better desktop integration, support for OpenBSD and "
"Wayland, and improved translation support."
......@@ -640,7 +642,7 @@ msgstr ""
"Toto vydání přináší lepší integraci do pracovního prostředí, podporu systémů"
" OpenBDS a Wayland a vylepšenou podporu překladů."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:10
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:11
msgid ""
"This release features improved performance, better desktop integration, and "
"a number of long-standing bugs. Quoted search strings are now correctly "
......@@ -652,7 +654,7 @@ msgstr ""
"zpracovávány správně. Soubory lze přetáhnout do jiných aplikací. Náhledy se "
"generují pouze při vyžádání uživatelem."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:11
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:12
msgid ""
"This release features several improvements to thumbnail processing and "
"numerous bug fixes. Icon previews have been improved and will now match "
......@@ -664,18 +666,18 @@ msgstr ""
"Položky zobrazené na konci seznamu výsledků jsou nyní dostupné se všemi "
"motivy pracovního prostředí."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:12
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:13
msgid "This is a minor translations-only release."
msgstr "Toto je malé vydání obsahující pouze aktualizaci překladů."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:13
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:14
msgid ""
"This release features several performance improvements and numerous "
"translation updates."
msgstr ""
"Toto vydání přináší mnohá zlepšení ve výkonu a četné aktualizace překladů."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:14
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:15
msgid ""
"This release now displays all file timestamps according to timezone instead "
"of Universal Coordinated Time (UTC)."
......@@ -683,7 +685,7 @@ msgstr ""
"V tomto vydání se zobrazují časové značky souborů podle časových zón namísto"
" koordinovaného světového času (UTC)."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:15
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:16
msgid ""
"This release fixes several bugs related to the results window. Files are "
"once again removed from the results list when deleted. Middle- and right-"
......@@ -695,7 +697,7 @@ msgstr ""
"pravým tlačítkem myši byla obnovena. Filtr časového rozmezí je nyní "
"aplikován podle časové zóny namísto koordinovaného světového času (UTC)."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:16
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:17
msgid ""
"This release includes a significant interface refresh, improves search "
"speed, and fixes several bugs. The workflow has been improved, utilizing "
......@@ -708,12 +710,12 @@ msgstr ""
"GTK+, včetně volitelných záhlaví a rozklikávatelných grafických komponent. "
"Práce s hesly byla vylepšena zahrnutím PolicyKit tam, kde to bylo možné."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:17
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:18
msgid "This release fixes two new bugs and includes updated translations."
msgstr ""
"Toto vydání opravuje dvě nové chyby a zahrnuje aktualizované překlady."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:18
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:19
msgid ""
"This release fixes a regression where the application is unable to start on "
"some systems."
......@@ -721,7 +723,7 @@ msgstr ""
"Toto vydání opravuje chybu, při které se na některých systémech aplikace "
"nespustila."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:19
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:20
msgid ""
"This release fixes a regression where multiple search terms were no longer "
"supported. An InfoBar is now displayed when the search database is outdated,"
......@@ -731,7 +733,7 @@ msgstr ""
"Informační panel se nyní zobrazí, když je vyhledávací databáze zastaralá, a "
"byly vylepšeny dialogy používané k aktualizaci databáze."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:20
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:21
msgid ""
"This release fixes two issues where locate would not be properly executed "
"and improves handling of missing symbolic icons."
......@@ -739,7 +741,7 @@ msgstr ""
"Tato verze opravuje dva problémy, kdy vyhledání nebylo řádně provedeno a "
"zlepšuje manipulaci s chybějícími symbolickými ikonami."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:21
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:22
msgid ""
"This stable release improved the reliability of the password dialog, cleaned"
" up unused code, and fixed potential issues with the list and item "
......@@ -749,7 +751,7 @@ msgstr ""
"hesla, byl pročištěn nepoužívaný kód a opraveny potenciální problémy se "
"seznamem a výběrem položky."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:22
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:23
msgid ""
"This release fixed a potential security issue with program startup and fixed"
" a regression with selecting multiple items."
......@@ -757,7 +759,7 @@ msgstr ""
"Toto vydání opravuje potenciální bezpečnostní problém se spuštěním programu "
"a opravuje regresi s výběrem více položek."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:23
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:24
msgid ""
"The first release in the 1.0.x series introduced a refreshed interface and "
"fixed a number of long-standing bugs. Improvements to the default "
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment