Commit f1cada66 authored by Arman Harutyunyan's avatar Arman Harutyunyan Committed by Transifex
Browse files

I18n: Update translation hye (97%).

193 translated messages, 5 untranslated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
parent 4d70244b
......@@ -3,15 +3,17 @@
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# Translators:
# Arman Harutyunyan <arman.harut468@gmail.com>, 2020
# E-Hayq LLC <www.ehayq.am>, 2018
# Real School <localization@ehayq.am>, 2019
# Samvel Harutyunyan <samvel@ehayq.am>, 2020
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Xfce Apps\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: xfce-i18n@xfce.org\n"
"POT-Creation-Date: 2019-09-11 00:30+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2020-05-25 06:58+0000\n"
"Last-Translator: Real School <localization@ehayq.am>\n"
"PO-Revision-Date: 2020-05-29 10:20+0000\n"
"Last-Translator: Arman Harutyunyan <arman.harut468@gmail.com>\n"
"Language-Team: Eastern Armenian (http://www.transifex.com/xfce/xfce-apps/language/hye/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -177,7 +179,7 @@ msgstr "Դուրս գալ ամբողջական ցուցադրիչի աշխատա
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:499
msgid "Set as _Wallpaper..."
msgstr "_Դարձնել պաստառ..."
msgstr "Դարձնել _պաստառ..."
#: ../src/main_window.c:506
msgid "_Zoom"
......@@ -186,7 +188,7 @@ msgstr "_Խոշորացնել"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:512
msgid "Zoom _In"
msgstr "Խոշորացնել"
msgstr "Խոշորաց_նել"
#. Label-text
#. Keyboard shortcut
......@@ -356,7 +358,7 @@ msgstr "_Ցուցադրել գործեշերտը"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:676
msgid "Show _Thumbnail Bar"
msgstr "Ցուցադրել _գործեշերտի գոտին"
msgstr "Ցուցադրել _գործեշերտի գաւտին"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:684
......@@ -502,7 +504,7 @@ msgstr "GNOME"
#: ../src/main_window.c:2834
msgid "Developers:"
msgstr ""
msgstr "Ստեղծողներ."
#: ../src/main_window.c:2844 ../ristretto.appdata.xml.in.h:1
msgid "Ristretto is an image viewer for the Xfce desktop environment."
......@@ -510,7 +512,7 @@ msgstr "Ristretto — պատկերների ցուցադրման ծրագիր է,
#: ../src/main_window.c:2852
msgid "translator-credits"
msgstr "E-Hayq LLC, 2018"
msgstr "թարգմանիչ-վարկեր"
#: ../src/main_window.c:3272
msgid "Open image"
......@@ -530,7 +532,7 @@ msgstr ".jp(e)g"
#: ../src/main_window.c:3325 ../src/main_window.c:3467
msgid "Could not open file"
msgstr "Նիշը չի բացուել"
msgstr "Չյաջողուեց բացել նիշը "
#: ../src/main_window.c:3506
msgid "Save copy"
......@@ -597,11 +599,11 @@ msgstr "Այլ ծրագրեր"
#: ../src/icon_bar.c:345
msgid "Orientation"
msgstr "Ուղղութիւն"
msgstr "Կողնորոշում"
#: ../src/icon_bar.c:346
msgid "The orientation of the iconbar"
msgstr "Պատկերակագաւտու ուղղութիւնը"
msgstr "Պատկերասրահի կողնորոշումը"
#: ../src/icon_bar.c:362
msgid "File column"
......@@ -613,7 +615,7 @@ msgstr "Տիպարի սիւնակ, աւգատգործուած նիշի առբե
#: ../src/icon_bar.c:375
msgid "Icon Bar Model"
msgstr "Պատկերակագաւտու տիպար"
msgstr "Պատկերագաւտու տիպար"
#: ../src/icon_bar.c:376
msgid "Model for the icon bar"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment