Commit f0d11990 authored by Xfce Bot's avatar Xfce Bot Committed by Transifex
Browse files

I18n: Update translation hy_AM (96%).

192 translated messages, 6 untranslated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
parent 0b5a888d
......@@ -4,14 +4,14 @@
#
# Translators:
# E-Hayq LLC <www.ehayq.am>, 2018
# Real School <translator_students@realschool.am>, 2019
# Real School <localization@ehayq.am>, 2019
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Xfce Apps\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: xfce-i18n@xfce.org\n"
"POT-Creation-Date: 2019-07-13 00:31+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-07-25 06:38+0000\n"
"Last-Translator: Real School <translator_students@realschool.am>\n"
"POT-Creation-Date: 2019-09-11 00:30+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-09-10 22:30+0000\n"
"Last-Translator: Xfce Bot <transifex@xfce.org>\n"
"Language-Team: Armenian (Armenia) (http://www.transifex.com/xfce/xfce-apps/language/hy_AM/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -35,7 +35,7 @@ msgstr "Միացնել տեսասահիկ"
msgid "Show settings dialog"
msgstr "Ցուցադրել կարգաւորումների երկխաւսութիւնը"
#: ../src/main.c:108
#: ../src/main.c:103
#, c-format
msgid ""
"%s: %s\n"
......@@ -48,517 +48,517 @@ msgstr "%s: %s\n%s --help հրամանատողերի ընտրանքների ամ
msgid "Image Viewer"
msgstr "Պատկերի դիտակ"
#: ../src/main_window.c:371
#: ../src/main_window.c:401
msgid "_File"
msgstr "_Նիշ"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:377
#: ../src/main_window.c:407
msgid "_Open..."
msgstr "_Բացել..."
#. Label-text
#. Keyboard shortcut
#: ../src/main_window.c:379
#: ../src/main_window.c:409
msgid "Open an image"
msgstr "Բացել պատկեր"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:383
#: ../src/main_window.c:413
msgid "_Save copy..."
msgstr "_Պահել կրկնաւրինակը..."
#. Label-text
#. Keyboard shortcut
#: ../src/main_window.c:385
#: ../src/main_window.c:415
msgid "Save a copy of the image"
msgstr "Պահել պատկերի կրկնաւրինակը"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:389
#: ../src/main_window.c:419
msgid "_Properties..."
msgstr "_Յատկութիւններ..."
#. Label-text
#. Keyboard shortcut
#: ../src/main_window.c:391
#: ../src/main_window.c:421
msgid "Show file properties"
msgstr "Ցուցադրել նիշի յատկութիւնները"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:395 ../src/main_window.c:414
#: ../src/main_window.c:425 ../src/main_window.c:444
msgid "_Edit"
msgstr "_Խմբագրում"
#. Label-text
#. Keyboard shortcut
#: ../src/main_window.c:397
#: ../src/main_window.c:427
msgid "Edit this image"
msgstr "Խմբագրել պատկերը"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:401 ../src/preferences_dialog.c:541
#: ../src/properties_dialog.c:325
#: ../src/main_window.c:431 ../src/preferences_dialog.c:258
#: ../src/properties_dialog.c:138
msgid "_Close"
msgstr "_Փակել"
#. Label-text
#. Keyboard shortcut
#: ../src/main_window.c:403
#: ../src/main_window.c:433
msgid "Close this image"
msgstr "Փակել պատկերը"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:407
#: ../src/main_window.c:437
msgid "_Quit"
msgstr "_Դուրս գալ"
#. Label-text
#. Keyboard shortcut
#: ../src/main_window.c:409
#: ../src/main_window.c:439
msgid "Quit Ristretto"
msgstr "Դուրս գալ Ristretto֊ից"
#: ../src/main_window.c:420
#: ../src/main_window.c:450
msgid "_Open with"
msgstr "_Բացել՝"
#: ../src/main_window.c:426
#: ../src/main_window.c:456
msgid "_Sort by"
msgstr "_Տեսակաւորել ըստ"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:432
#: ../src/main_window.c:462
msgid "_Delete"
msgstr "_Ջնջել"
#. Label-text
#. Keyboard shortcut
#: ../src/main_window.c:434
#: ../src/main_window.c:464
msgid "Delete this image from disk"
msgstr "Ջնջել պատկերը սկաւառակից"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:438
#: ../src/main_window.c:468
msgid "_Clear private data..."
msgstr "_Մաքրել անձնական տուեալները..."
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:444
#: ../src/main_window.c:474
msgid "_Preferences..."
msgstr "_Կարգաւորումներ..."
#: ../src/main_window.c:451
#: ../src/main_window.c:481
msgid "_View"
msgstr "_Տեսք"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:457
#: ../src/main_window.c:487
msgid "_Fullscreen"
msgstr "_Ամբողջական ցուցադրիչ"
#. Label-text
#. Keyboard shortcut
#: ../src/main_window.c:459
#: ../src/main_window.c:489
msgid "Switch to fullscreen"
msgstr "Փոխանջատել ամբոջական ցուցադրիչի"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:463
#: ../src/main_window.c:493
msgid "_Leave Fullscreen"
msgstr "_Դուրս գալ ամբողջական ցուցադրիչի աշխատակերպից"
#. Label-text
#. Keyboard shortcut
#: ../src/main_window.c:465
#: ../src/main_window.c:495
msgid "Leave Fullscreen"
msgstr "Դուրս գալ ամբողջական ցուցադրիչի աշխատակերպից"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:469
#: ../src/main_window.c:499
msgid "Set as _Wallpaper..."
msgstr "_Դարձնել պաստառ..."
#: ../src/main_window.c:476
#: ../src/main_window.c:506
msgid "_Zoom"
msgstr "_Խոշորացնել"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:482
#: ../src/main_window.c:512
msgid "Zoom _In"
msgstr "Խոշորացնել"
#. Label-text
#. Keyboard shortcut
#: ../src/main_window.c:484
#: ../src/main_window.c:514
msgid "Zoom in"
msgstr "Խոշորացնել"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:488
#: ../src/main_window.c:518
msgid "Zoom _Out"
msgstr "Փոքրաց_նել"
#. Label-text
#. Keyboard shortcut
#: ../src/main_window.c:490
#: ../src/main_window.c:520
msgid "Zoom out"
msgstr "Փոքրացնել"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:494
#: ../src/main_window.c:524
msgid "Zoom _Fit"
msgstr "Խոշորացման _հարմարեցում"
#. Label-text
#. Keyboard shortcut
#: ../src/main_window.c:496
#: ../src/main_window.c:526
msgid "Zoom to fit window"
msgstr "Խոշորացնել պատուհանը տեղաւորելու համար"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:500
#: ../src/main_window.c:530
msgid "_Normal Size"
msgstr "_Սովորական չափս"
#. Label-text
#. Keyboard shortcut
#: ../src/main_window.c:502
#: ../src/main_window.c:532
msgid "Zoom to 100%"
msgstr "Խոշորացնել 100%֊ով"
#: ../src/main_window.c:507
#: ../src/main_window.c:537
msgid "_Rotation"
msgstr "_Պտտում"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:513
#: ../src/main_window.c:543
msgid "Rotate _Right"
msgstr "Պտտել _աջ"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:519
#: ../src/main_window.c:549
msgid "Rotate _Left"
msgstr "Պտտել _ձախ"
#: ../src/main_window.c:526
#: ../src/main_window.c:556
msgid "_Flip"
msgstr "_Զարկ"
#: ../src/main_window.c:532
#: ../src/main_window.c:562
msgid "Flip _Horizontally"
msgstr "Հորիզոնական _զարկ"
#: ../src/main_window.c:538
#: ../src/main_window.c:568
msgid "Flip _Vertically"
msgstr "_Ուղղահայեաց զարկ"
#: ../src/main_window.c:545
#: ../src/main_window.c:575
msgid "_Go"
msgstr "_Գնալ"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:551
#: ../src/main_window.c:581
msgid "_Forward"
msgstr "_Առաջ"
#. Label-text
#. Keyboard shortcut
#: ../src/main_window.c:553
#: ../src/main_window.c:583
msgid "Next image"
msgstr "Յաջորդ պատկերը"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:557
#: ../src/main_window.c:587
msgid "_Back"
msgstr "_Հետ"
#. Label-text
#. Keyboard shortcut
#: ../src/main_window.c:559
#: ../src/main_window.c:589
msgid "Previous image"
msgstr "Նախորդ պատկերը"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:563
#: ../src/main_window.c:593
msgid "F_irst"
msgstr "Ա_ռաջին"
#. Label-text
#. Keyboard shortcut
#: ../src/main_window.c:565
#: ../src/main_window.c:595
msgid "First image"
msgstr "Առաջին պատկերը"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:569
#: ../src/main_window.c:599
msgid "_Last"
msgstr "_Վերջին"
#. Label-text
#. Keyboard shortcut
#: ../src/main_window.c:571
#: ../src/main_window.c:601
msgid "Last image"
msgstr "Վերջին պատկերը"
#: ../src/main_window.c:576
#: ../src/main_window.c:606
msgid "_Help"
msgstr "_Աջակցութիւն"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:582
#: ../src/main_window.c:612
msgid "_Contents"
msgstr "_Ձեռնարկ"
#. Label-text
#. Keyboard shortcut
#: ../src/main_window.c:584
#: ../src/main_window.c:614
msgid "Display ristretto user manual"
msgstr "Ցուցադրել Ristretto֊ի աւգտատիրոջ ձեռնարկը"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:588
#: ../src/main_window.c:618
msgid "_About"
msgstr "_Ծրագրի մասին"
#. Label-text
#. Keyboard shortcut
#: ../src/main_window.c:590
#: ../src/main_window.c:620
msgid "Display information about ristretto"
msgstr "Ցուցադրել տեղեկոյթ ծրագրի մասին"
#: ../src/main_window.c:595
#: ../src/main_window.c:625
msgid "_Position"
msgstr "_Դիրք"
#: ../src/main_window.c:601
#: ../src/main_window.c:631
msgid "_Size"
msgstr "_Չափս"
#: ../src/main_window.c:607
#: ../src/main_window.c:637
msgid "Thumbnail Bar _Position"
msgstr "Փոքրապատկերի _դիրքը"
#: ../src/main_window.c:613
#: ../src/main_window.c:643
msgid "Thumb_nail Size"
msgstr "Փոքրապատ_կերի չափսը"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:620
#: ../src/main_window.c:650
msgid "Leave _Fullscreen"
msgstr "Դուրս գալ _ամբողջական ցուցադրիչի աշխատակերպից"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:638
#: ../src/main_window.c:668
msgid "_Show Toolbar"
msgstr "_Ցուցադրել գործեշերտը"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:646
#: ../src/main_window.c:676
msgid "Show _Thumbnail Bar"
msgstr "Ցուցադրել _գործեշերտի գոտին"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:654
#: ../src/main_window.c:684
msgid "Show Status _Bar"
msgstr "Ցուցադրել վիճակի _գաւտին"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:666
#: ../src/main_window.c:696
msgid "file name"
msgstr "նիշի անուն"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:672
#: ../src/main_window.c:702
msgid "file type"
msgstr "նիշի տեսակ"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:678
#: ../src/main_window.c:708
msgid "date"
msgstr "ամսաթիւ"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:689
#: ../src/main_window.c:719
msgid "Left"
msgstr "Ձախ"
#: ../src/main_window.c:695
#: ../src/main_window.c:725
msgid "Right"
msgstr "Աջ"
#: ../src/main_window.c:701
#: ../src/main_window.c:731
msgid "Top"
msgstr "Վերեւ"
#: ../src/main_window.c:707
#: ../src/main_window.c:737
msgid "Bottom"
msgstr "Ներքեւ"
#: ../src/main_window.c:718
#: ../src/main_window.c:748
msgid "Very Small"
msgstr "Շատ փոքր"
#: ../src/main_window.c:724
#: ../src/main_window.c:754
msgid "Smaller"
msgstr "Աւելի փոքր"
#: ../src/main_window.c:730
#: ../src/main_window.c:760
msgid "Small"
msgstr "Փոքր"
#: ../src/main_window.c:736
#: ../src/main_window.c:766
msgid "Normal"
msgstr "Սովորական"
#: ../src/main_window.c:742
#: ../src/main_window.c:772
msgid "Large"
msgstr "Մեծ"
#: ../src/main_window.c:748
#: ../src/main_window.c:778
msgid "Larger"
msgstr "Աւելի մեծ"
#: ../src/main_window.c:754
#: ../src/main_window.c:784
msgid "Very Large"
msgstr "Շատ մեծ"
#. Create Play/Pause Slideshow actions
#: ../src/main_window.c:909
#: ../src/main_window.c:941
msgid "_Play"
msgstr "_Միացնել"
#: ../src/main_window.c:909
#: ../src/main_window.c:941
msgid "Play slideshow"
msgstr "Միացնել տեսասահիկը"
#: ../src/main_window.c:910
#: ../src/main_window.c:942
msgid "_Pause"
msgstr "_Կանգնեցնել"
#: ../src/main_window.c:910
#: ../src/main_window.c:942
msgid "Pause slideshow"
msgstr "Կանգնեցնել տեսասահիկը"
#. Create Recently used items Action
#: ../src/main_window.c:913
#: ../src/main_window.c:945
msgid "_Recently used"
msgstr "_Վերջերս աւգտագործուած"
#: ../src/main_window.c:913
#: ../src/main_window.c:945
msgid "Recently used"
msgstr "Վերջերս աւգտագործուած"
#: ../src/main_window.c:1017 ../src/main_window.c:1604
#: ../src/main_window.c:1057 ../src/main_window.c:1673
msgid "Press open to select an image"
msgstr "Սեղմէք «բացել» պատկեր ընտրելու համար"
#: ../src/main_window.c:1453 ../src/main_window.c:1457
#: ../src/main_window.c:1522 ../src/main_window.c:1526
msgid "Open With Other _Application..."
msgstr "Բացել այլ _յաւելուածում..."
#: ../src/main_window.c:1478 ../src/main_window.c:1484
#: ../src/main_window.c:1547 ../src/main_window.c:1553
msgid "Empty"
msgstr "Դատարկ"
#: ../src/main_window.c:1614
#: ../src/main_window.c:1683
msgid "Loading..."
msgstr "Բեռնում..."
#: ../src/main_window.c:2221
#: ../src/main_window.c:2275
msgid "Choose 'set wallpaper' method"
msgstr "Ընտրել «ընտրել պաստառ» եղանակը"
#: ../src/main_window.c:2224 ../src/main_window.c:4032
#: ../src/xfce_wallpaper_manager.c:434 ../src/gnome_wallpaper_manager.c:241
msgid "_OK"
msgstr "_Լաւ"
#: ../src/main_window.c:2226 ../src/main_window.c:3161
#: ../src/main_window.c:3395 ../src/main_window.c:4030
#: ../src/privacy_dialog.c:180 ../src/xfce_wallpaper_manager.c:430
#: ../src/gnome_wallpaper_manager.c:237
#: ../src/main_window.c:2279 ../src/main_window.c:3275
#: ../src/main_window.c:3509 ../src/main_window.c:4153
#: ../src/privacy_dialog.c:182 ../src/xfce_wallpaper_manager.c:322
#: ../src/gnome_wallpaper_manager.c:238
msgid "_Cancel"
msgstr "_Չեղարկել"
#: ../src/main_window.c:2236 ../src/preferences_dialog.c:462
#: ../src/main_window.c:2282 ../src/main_window.c:4156
#: ../src/xfce_wallpaper_manager.c:328 ../src/gnome_wallpaper_manager.c:244
msgid "_OK"
msgstr "_Լաւ"
#: ../src/main_window.c:2292 ../src/preferences_dialog.c:475
msgid ""
"Configure which system is currently managing your desktop.\n"
"This setting determines the method <i>Ristretto</i> will use\n"
"to configure the desktop wallpaper."
msgstr "Կազմաձեւէք, որ համակարգն է ներկայումս կառավարում ձեր աշխատասեղանը։\nԱյս կարգաւորումը սահմանում է եղանակը, որից <i>Ristretto</i>֊ն կաւգտուի աշխատասեղանի պաստառի կազմաձեւման համար։"
#: ../src/main_window.c:2261 ../src/preferences_dialog.c:486
#: ../src/main_window.c:2318 ../src/preferences_dialog.c:487
msgid "None"
msgstr "Ոչ"
#: ../src/main_window.c:2265 ../src/preferences_dialog.c:490
#: ../src/main_window.c:2322 ../src/preferences_dialog.c:491
msgid "Xfce"
msgstr "Xfce"
#: ../src/main_window.c:2269 ../src/preferences_dialog.c:494
#: ../src/main_window.c:2326 ../src/preferences_dialog.c:495
msgid "GNOME"
msgstr "GNOME"
#: ../src/main_window.c:2722
msgid "Developer:"
msgstr "Մշակող․"
#: ../src/main_window.c:2834
msgid "Developers:"
msgstr ""
#: ../src/main_window.c:2731 ../ristretto.appdata.xml.in.h:1
#: ../src/main_window.c:2844 ../ristretto.appdata.xml.in.h:1
msgid "Ristretto is an image viewer for the Xfce desktop environment."
msgstr "Ristretto — պատկերների ցուցադրման ծրագիր է, Xfce-ի աշխատասեղանի միջավայրի համար։"
#: ../src/main_window.c:2739
#: ../src/main_window.c:2852
msgid "translator-credits"
msgstr "E-Hayq LLC, 2018"
#: ../src/main_window.c:3158
#: ../src/main_window.c:3272
msgid "Open image"
msgstr "Բացել պատկերը"
#: ../src/main_window.c:3162
#: ../src/main_window.c:3276
msgid "_Open"
msgstr "_Բացել"
#: ../src/main_window.c:3179
#: ../src/main_window.c:3293
msgid "Images"
msgstr "Պատկերներ"
#: ../src/main_window.c:3184
#: ../src/main_window.c:3298
msgid ".jp(e)g"
msgstr ".jp(e)g"
#: ../src/main_window.c:3211 ../src/main_window.c:3353
#: ../src/main_window.c:3325 ../src/main_window.c:3467
msgid "Could not open file"
msgstr "Նիշը չի բացուել"
#: ../src/main_window.c:3392
#: ../src/main_window.c:3506
msgid "Save copy"
msgstr "Պահել կրկնաւրինակը"
#: ../src/main_window.c:3396
#: ../src/main_window.c:3510
msgid "_Save"
msgstr "_Պահել"
#: ../src/main_window.c:3425
#: ../src/main_window.c:3539
msgid "Could not save file"
msgstr "Չյաջողուեց պահել նիշը"
#: ../src/main_window.c:3595
#: ../src/main_window.c:3709
#, c-format
msgid "Are you sure you want to send image '%s' to trash?"
msgstr "Նետե՞լ «%s» պատկերը աղբաման։"
#: ../src/main_window.c:3599
#: ../src/main_window.c:3713
#, c-format
msgid "Are you sure you want to delete image '%s' from disk?"
msgstr "Ջնջե՞լ «%s» պատկերը սկաւառակից։"
#: ../src/main_window.c:3610
#: ../src/main_window.c:3724
msgid "_Do not ask again for this session"
msgstr "_Այլեւս չհարցնել, այս նիստի համար"
#: ../src/main_window.c:3687
#: ../src/main_window.c:3801
#, c-format
msgid ""
"An error occurred when deleting image '%s' from disk.\n"
......@@ -566,7 +566,7 @@ msgid ""
"%s"
msgstr "Սկաւառակից, «%s» պատկերի հեռացման սխալ։\n\n%s"
#: ../src/main_window.c:3691
#: ../src/main_window.c:3805
#, c-format
msgid ""
"An error occurred when sending image '%s' to trash.\n"
......@@ -574,24 +574,24 @@ msgid ""
"%s"
msgstr "Աղբաման, «%s» պատկերի ուղարկման սխալ։\n\n%s"
#: ../src/main_window.c:4027
#: ../src/main_window.c:4148