Commit b4cddb23 authored by Samvel Harutyunyan's avatar Samvel Harutyunyan Committed by Transifex
Browse files

I18n: Update translation hye (99%).

197 translated messages, 1 untranslated message.

Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
parent f1cada66
......@@ -12,8 +12,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: Xfce Apps\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: xfce-i18n@xfce.org\n"
"POT-Creation-Date: 2019-09-11 00:30+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2020-05-29 10:20+0000\n"
"Last-Translator: Arman Harutyunyan <arman.harut468@gmail.com>\n"
"PO-Revision-Date: 2020-05-30 15:02+0000\n"
"Last-Translator: Samvel Harutyunyan <samvel@ehayq.am>\n"
"Language-Team: Eastern Armenian (http://www.transifex.com/xfce/xfce-apps/language/hye/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -635,7 +635,7 @@ msgstr "Ցուցադրել գրոյթը"
#: ../src/icon_bar.c:422
msgid "Scrolled window"
msgstr ""
msgstr "Պտտված պատուհան"
#: ../src/icon_bar.c:423
msgid "Scrolled window icon bar is placed into"
......@@ -761,17 +761,17 @@ msgstr "Ցուցադրել ամբողջական ցուցադրիչի ժամը"
#: ../src/preferences_dialog.c:379
msgid "Mouse cursor"
msgstr ""
msgstr "Մկնիկի տեզացոյց"
#: ../src/preferences_dialog.c:382
msgid ""
"The mouse cursor can be automatically hidden after a certain period of inactivity\n"
"when the window is fullscreen."
msgstr ""
msgstr "Մկնիկի կուրսորը կարող է ինքնաբերաբար թաքնվել անգործության որոշակի ժամանակահատվածից հետո\nերբ պատուհանը ամբողջ էկրանով է:"
#: ../src/preferences_dialog.c:389
msgid "Period of inactivity (seconds):"
msgstr ""
msgstr "Անգործության ժամանակահատվածը (վայրկյան)։"
#: ../src/preferences_dialog.c:408
msgid "Slideshow"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment