Commit 4d70244b authored by Real School's avatar Real School Committed by Transifex
Browse files

I18n: Add new translation hye (96%).

192 translated messages, 6 untranslated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
parent e3cbb2e6
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# Translators:
# E-Hayq LLC <www.ehayq.am>, 2018
# Real School <localization@ehayq.am>, 2019
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Xfce Apps\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: xfce-i18n@xfce.org\n"
"POT-Creation-Date: 2019-09-11 00:30+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2020-05-25 06:58+0000\n"
"Last-Translator: Real School <localization@ehayq.am>\n"
"Language-Team: Eastern Armenian (http://www.transifex.com/xfce/xfce-apps/language/hye/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: hye\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: ../src/main.c:62
msgid "Version information"
msgstr "Տեղեկոյթ տարբերակի վերաբերեալ"
#: ../src/main.c:66
msgid "Start in fullscreen mode"
msgstr "Մեկնարկել ամբողջական ցուցադրիչի աշխատակերպով"
#: ../src/main.c:70
msgid "Start a slideshow"
msgstr "Միացնել տեսասահիկ"
#: ../src/main.c:78
msgid "Show settings dialog"
msgstr "Ցուցադրել կարգաւորումների երկխաւսութիւնը"
#: ../src/main.c:103
#, c-format
msgid ""
"%s: %s\n"
"\n"
"Try %s --help to see a full list of\n"
"available command line options.\n"
msgstr "%s: %s\n%s --help հրամանատողերի ընտրանքների ամբողջական ցանկը տեսնելու համար։\n"
#: ../src/main_window.c:53 ../ristretto.desktop.in.h:3
msgid "Image Viewer"
msgstr "Պատկերի դիտակ"
#: ../src/main_window.c:401
msgid "_File"
msgstr "_Նիշ"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:407
msgid "_Open..."
msgstr "_Բացել..."
#. Label-text
#. Keyboard shortcut
#: ../src/main_window.c:409
msgid "Open an image"
msgstr "Բացել պատկեր"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:413
msgid "_Save copy..."
msgstr "_Պահել կրկնաւրինակը..."
#. Label-text
#. Keyboard shortcut
#: ../src/main_window.c:415
msgid "Save a copy of the image"
msgstr "Պահել պատկերի կրկնաւրինակը"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:419
msgid "_Properties..."
msgstr "_Յատկութիւններ..."
#. Label-text
#. Keyboard shortcut
#: ../src/main_window.c:421
msgid "Show file properties"
msgstr "Ցուցադրել նիշի յատկութիւնները"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:425 ../src/main_window.c:444
msgid "_Edit"
msgstr "_Խմբագրում"
#. Label-text
#. Keyboard shortcut
#: ../src/main_window.c:427
msgid "Edit this image"
msgstr "Խմբագրել պատկերը"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:431 ../src/preferences_dialog.c:258
#: ../src/properties_dialog.c:138
msgid "_Close"
msgstr "_Փակել"
#. Label-text
#. Keyboard shortcut
#: ../src/main_window.c:433
msgid "Close this image"
msgstr "Փակել պատկերը"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:437
msgid "_Quit"
msgstr "_Դուրս գալ"
#. Label-text
#. Keyboard shortcut
#: ../src/main_window.c:439
msgid "Quit Ristretto"
msgstr "Դուրս գալ Ristretto֊ից"
#: ../src/main_window.c:450
msgid "_Open with"
msgstr "_Բացել՝"
#: ../src/main_window.c:456
msgid "_Sort by"
msgstr "_Տեսակաւորել ըստ"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:462
msgid "_Delete"
msgstr "_Ջնջել"
#. Label-text
#. Keyboard shortcut
#: ../src/main_window.c:464
msgid "Delete this image from disk"
msgstr "Ջնջել պատկերը սկաւառակից"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:468
msgid "_Clear private data..."
msgstr "_Մաքրել անձնական տուեալները..."
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:474
msgid "_Preferences..."
msgstr "_Կարգաւորումներ..."
#: ../src/main_window.c:481
msgid "_View"
msgstr "_Տեսք"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:487
msgid "_Fullscreen"
msgstr "_Ամբողջական ցուցադրիչ"
#. Label-text
#. Keyboard shortcut
#: ../src/main_window.c:489
msgid "Switch to fullscreen"
msgstr "Փոխանջատել ամբոջական ցուցադրիչի"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:493
msgid "_Leave Fullscreen"
msgstr "_Դուրս գալ ամբողջական ցուցադրիչի աշխատակերպից"
#. Label-text
#. Keyboard shortcut
#: ../src/main_window.c:495
msgid "Leave Fullscreen"
msgstr "Դուրս գալ ամբողջական ցուցադրիչի աշխատակերպից"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:499
msgid "Set as _Wallpaper..."
msgstr "_Դարձնել պաստառ..."
#: ../src/main_window.c:506
msgid "_Zoom"
msgstr "_Խոշորացնել"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:512
msgid "Zoom _In"
msgstr "Խոշորացնել"
#. Label-text
#. Keyboard shortcut
#: ../src/main_window.c:514
msgid "Zoom in"
msgstr "Խոշորացնել"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:518
msgid "Zoom _Out"
msgstr "Փոքրաց_նել"
#. Label-text
#. Keyboard shortcut
#: ../src/main_window.c:520
msgid "Zoom out"
msgstr "Փոքրացնել"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:524
msgid "Zoom _Fit"
msgstr "Խոշորացման _հարմարեցում"
#. Label-text
#. Keyboard shortcut
#: ../src/main_window.c:526
msgid "Zoom to fit window"
msgstr "Խոշորացնել պատուհանը տեղաւորելու համար"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:530
msgid "_Normal Size"
msgstr "_Սովորական չափս"
#. Label-text
#. Keyboard shortcut
#: ../src/main_window.c:532
msgid "Zoom to 100%"
msgstr "Խոշորացնել 100%֊ով"
#: ../src/main_window.c:537
msgid "_Rotation"
msgstr "_Պտտում"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:543
msgid "Rotate _Right"
msgstr "Պտտել _աջ"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:549
msgid "Rotate _Left"
msgstr "Պտտել _ձախ"
#: ../src/main_window.c:556
msgid "_Flip"
msgstr "_Զարկ"
#: ../src/main_window.c:562
msgid "Flip _Horizontally"
msgstr "Հորիզոնական _զարկ"
#: ../src/main_window.c:568
msgid "Flip _Vertically"
msgstr "_Ուղղահայեաց զարկ"
#: ../src/main_window.c:575
msgid "_Go"
msgstr "_Գնալ"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:581
msgid "_Forward"
msgstr "_Առաջ"
#. Label-text
#. Keyboard shortcut
#: ../src/main_window.c:583
msgid "Next image"
msgstr "Յաջորդ պատկերը"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:587
msgid "_Back"
msgstr "_Հետ"
#. Label-text
#. Keyboard shortcut
#: ../src/main_window.c:589
msgid "Previous image"
msgstr "Նախորդ պատկերը"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:593
msgid "F_irst"
msgstr "Ա_ռաջին"
#. Label-text
#. Keyboard shortcut
#: ../src/main_window.c:595
msgid "First image"
msgstr "Առաջին պատկերը"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:599
msgid "_Last"
msgstr "_Վերջին"
#. Label-text
#. Keyboard shortcut
#: ../src/main_window.c:601
msgid "Last image"
msgstr "Վերջին պատկերը"
#: ../src/main_window.c:606
msgid "_Help"
msgstr "_Աջակցութիւն"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:612
msgid "_Contents"
msgstr "_Ձեռնարկ"
#. Label-text
#. Keyboard shortcut
#: ../src/main_window.c:614
msgid "Display ristretto user manual"
msgstr "Ցուցադրել Ristretto֊ի աւգտատիրոջ ձեռնարկը"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:618
msgid "_About"
msgstr "_Ծրագրի մասին"
#. Label-text
#. Keyboard shortcut
#: ../src/main_window.c:620
msgid "Display information about ristretto"
msgstr "Ցուցադրել տեղեկոյթ ծրագրի մասին"
#: ../src/main_window.c:625
msgid "_Position"
msgstr "_Դիրք"
#: ../src/main_window.c:631
msgid "_Size"
msgstr "_Չափս"
#: ../src/main_window.c:637
msgid "Thumbnail Bar _Position"
msgstr "Փոքրապատկերի _դիրքը"
#: ../src/main_window.c:643
msgid "Thumb_nail Size"
msgstr "Փոքրապատ_կերի չափսը"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:650
msgid "Leave _Fullscreen"
msgstr "Դուրս գալ _ամբողջական ցուցադրիչի աշխատակերպից"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:668
msgid "_Show Toolbar"
msgstr "_Ցուցադրել գործեշերտը"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:676
msgid "Show _Thumbnail Bar"
msgstr "Ցուցադրել _գործեշերտի գոտին"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:684
msgid "Show Status _Bar"
msgstr "Ցուցադրել վիճակի _գաւտին"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:696
msgid "file name"
msgstr "նիշի անուն"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:702
msgid "file type"
msgstr "նիշի տեսակ"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:708
msgid "date"
msgstr "ամսաթիւ"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:719
msgid "Left"
msgstr "Ձախ"
#: ../src/main_window.c:725
msgid "Right"
msgstr "Աջ"
#: ../src/main_window.c:731
msgid "Top"
msgstr "Վերեւ"
#: ../src/main_window.c:737
msgid "Bottom"
msgstr "Ներքեւ"
#: ../src/main_window.c:748
msgid "Very Small"
msgstr "Շատ փոքր"
#: ../src/main_window.c:754
msgid "Smaller"
msgstr "Աւելի փոքր"
#: ../src/main_window.c:760
msgid "Small"
msgstr "Փոքր"
#: ../src/main_window.c:766
msgid "Normal"
msgstr "Սովորական"
#: ../src/main_window.c:772
msgid "Large"
msgstr "Մեծ"
#: ../src/main_window.c:778
msgid "Larger"
msgstr "Աւելի մեծ"
#: ../src/main_window.c:784
msgid "Very Large"
msgstr "Շատ մեծ"
#. Create Play/Pause Slideshow actions
#: ../src/main_window.c:941
msgid "_Play"
msgstr "_Միացնել"
#: ../src/main_window.c:941
msgid "Play slideshow"
msgstr "Միացնել տեսասահիկը"
#: ../src/main_window.c:942
msgid "_Pause"
msgstr "_Կանգնեցնել"
#: ../src/main_window.c:942
msgid "Pause slideshow"
msgstr "Կանգնեցնել տեսասահիկը"
#. Create Recently used items Action
#: ../src/main_window.c:945
msgid "_Recently used"
msgstr "_Վերջերս աւգտագործուած"
#: ../src/main_window.c:945
msgid "Recently used"
msgstr "Վերջերս աւգտագործուած"
#: ../src/main_window.c:1057 ../src/main_window.c:1673
msgid "Press open to select an image"
msgstr "Սեղմէք «բացել» պատկեր ընտրելու համար"
#: ../src/main_window.c:1522 ../src/main_window.c:1526
msgid "Open With Other _Application..."
msgstr "Բացել այլ _յաւելուածում..."
#: ../src/main_window.c:1547 ../src/main_window.c:1553
msgid "Empty"
msgstr "Դատարկ"
#: ../src/main_window.c:1683
msgid "Loading..."
msgstr "Բեռնում..."
#: ../src/main_window.c:2275
msgid "Choose 'set wallpaper' method"
msgstr "Ընտրել «ընտրել պաստառ» եղանակը"
#: ../src/main_window.c:2279 ../src/main_window.c:3275
#: ../src/main_window.c:3509 ../src/main_window.c:4153
#: ../src/privacy_dialog.c:182 ../src/xfce_wallpaper_manager.c:322
#: ../src/gnome_wallpaper_manager.c:238
msgid "_Cancel"
msgstr "_Չեղարկել"
#: ../src/main_window.c:2282 ../src/main_window.c:4156
#: ../src/xfce_wallpaper_manager.c:328 ../src/gnome_wallpaper_manager.c:244
msgid "_OK"
msgstr "_Լաւ"
#: ../src/main_window.c:2292 ../src/preferences_dialog.c:475
msgid ""
"Configure which system is currently managing your desktop.\n"
"This setting determines the method <i>Ristretto</i> will use\n"
"to configure the desktop wallpaper."
msgstr "Կազմաձեւէք, որ համակարգն է ներկայումս կառավարում ձեր աշխատասեղանը։\nԱյս կարգաւորումը սահմանում է եղանակը, որից <i>Ristretto</i>֊ն կաւգտուի աշխատասեղանի պաստառի կազմաձեւման համար։"
#: ../src/main_window.c:2318 ../src/preferences_dialog.c:487
msgid "None"
msgstr "Ոչ"
#: ../src/main_window.c:2322 ../src/preferences_dialog.c:491
msgid "Xfce"
msgstr "Xfce"
#: ../src/main_window.c:2326 ../src/preferences_dialog.c:495
msgid "GNOME"
msgstr "GNOME"
#: ../src/main_window.c:2834
msgid "Developers:"
msgstr ""
#: ../src/main_window.c:2844 ../ristretto.appdata.xml.in.h:1
msgid "Ristretto is an image viewer for the Xfce desktop environment."
msgstr "Ristretto — պատկերների ցուցադրման ծրագիր է, Xfce-ի աշխատասեղանի միջավայրի համար։"
#: ../src/main_window.c:2852
msgid "translator-credits"
msgstr "E-Hayq LLC, 2018"
#: ../src/main_window.c:3272
msgid "Open image"
msgstr "Բացել պատկերը"
#: ../src/main_window.c:3276
msgid "_Open"
msgstr "_Բացել"
#: ../src/main_window.c:3293
msgid "Images"
msgstr "Պատկերներ"
#: ../src/main_window.c:3298
msgid ".jp(e)g"
msgstr ".jp(e)g"
#: ../src/main_window.c:3325 ../src/main_window.c:3467
msgid "Could not open file"
msgstr "Նիշը չի բացուել"
#: ../src/main_window.c:3506
msgid "Save copy"
msgstr "Պահել կրկնաւրինակը"
#: ../src/main_window.c:3510
msgid "_Save"
msgstr "_Պահել"
#: ../src/main_window.c:3539
msgid "Could not save file"
msgstr "Չյաջողուեց պահել նիշը"
#: ../src/main_window.c:3709
#, c-format
msgid "Are you sure you want to send image '%s' to trash?"
msgstr "Նետե՞լ «%s» պատկերը աղբաման։"
#: ../src/main_window.c:3713
#, c-format
msgid "Are you sure you want to delete image '%s' from disk?"
msgstr "Ջնջե՞լ «%s» պատկերը սկաւառակից։"
#: ../src/main_window.c:3724
msgid "_Do not ask again for this session"
msgstr "_Այլեւս չհարցնել, այս նիստի համար"
#: ../src/main_window.c:3801
#, c-format
msgid ""
"An error occurred when deleting image '%s' from disk.\n"
"\n"
"%s"
msgstr "Սկաւառակից, «%s» պատկերի հեռացման սխալ։\n\n%s"
#: ../src/main_window.c:3805
#, c-format
msgid ""
"An error occurred when sending image '%s' to trash.\n"
"\n"
"%s"
msgstr "Աղբաման, «%s» պատկերի ուղարկման սխալ։\n\n%s"
#: ../src/main_window.c:4148
msgid "Edit with"
msgstr "Խմբագրել՝"
#: ../src/main_window.c:4169
#, c-format
msgid "Open %s and other files of type %s with:"
msgstr "Բացել %s֊ը, եւ այդ տիպի միւս նիշերը %s֊ի աւգնութեամբ․"
#: ../src/main_window.c:4175
msgid "Use as _default for this kind of file"
msgstr "Աւգտագործել, որպէս _լռելեայն այս տեսակի նիշերի համար"
#: ../src/main_window.c:4265
msgid "Recommended Applications"
msgstr "Առաջարկուող յաւելուածներ"
#: ../src/main_window.c:4345
msgid "Other Applications"
msgstr "Այլ ծրագրեր"
#: ../src/icon_bar.c:345
msgid "Orientation"
msgstr "Ուղղութիւն"
#: ../src/icon_bar.c:346
msgid "The orientation of the iconbar"
msgstr "Պատկերակագաւտու ուղղութիւնը"
#: ../src/icon_bar.c:362
msgid "File column"
msgstr "Նիշի սիւնակ"
#: ../src/icon_bar.c:363
msgid "Model column used to retrieve the file from"
msgstr "Տիպարի սիւնակ, աւգատգործուած նիշի առբերման համար"
#: ../src/icon_bar.c:375
msgid "Icon Bar Model"
msgstr "Պատկերակագաւտու տիպար"
#: ../src/icon_bar.c:376
msgid "Model for the icon bar"
msgstr "Տիպար, պատկերակագաւտու համար"
#: ../src/icon_bar.c:392
msgid "Active"
msgstr "Գործուն"
#: ../src/icon_bar.c:393
msgid "Active item index"
msgstr "Գործուն տարրի ցուցիչ"
#: ../src/icon_bar.c:409 ../src/icon_bar.c:410
msgid "Show Text"
msgstr "Ցուցադրել գրոյթը"
#: ../src/icon_bar.c:422
msgid "Scrolled window"
msgstr ""
#: ../src/icon_bar.c:423
msgid "Scrolled window icon bar is placed into"
msgstr ""
#: ../src/icon_bar.c:429 ../src/icon_bar.c:430
msgid "Active item fill color"
msgstr "Գործուն տարրի լցման գոյն"
#: ../src/icon_bar.c:436 ../src/icon_bar.c:437
msgid "Active item border color"
msgstr "Գործուն տարրի եզրագծի գոյն"
#: ../src/icon_bar.c:443 ../src/icon_bar.c:444
msgid "Active item text color"
msgstr "Գործուն տարրի գրոյթի գոյնը"
#: ../src/icon_bar.c:450 ../src/icon_bar.c:451
msgid "Cursor item fill color"
msgstr "Նշիչի տարրի լցման գոյն"
#: ../src/icon_bar.c:457 ../src/icon_bar.c:458
msgid "Cursor item border color"
msgstr "Նշիչի տարրի եզրագծի գոյն"
#: ../src/icon_bar.c:464 ../src/icon_bar.c:465
msgid "Cursor item text color"
msgstr "Նշիչի տարրի գրոյթի գոյնը"
#: ../src/privacy_dialog.c:152
msgid "Time range to clear:"
msgstr "Ժամանակի ընդրգկոյթ, մաքրման համար․"
#: ../src/privacy_dialog.c:155
msgid "Cleanup"
msgstr "Մաքրում"
#: ../src/privacy_dialog.c:158
msgid "Last Hour"
msgstr "Վերջին ժամը"
#: ../src/privacy_dialog.c:159