Commit 071fb419 authored by Samvel Harutyunyan's avatar Samvel Harutyunyan Committed by Transifex
Browse files

I18n: Update translation hye (100%).

198 translated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
parent 910392fd
......@@ -12,7 +12,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: Xfce Apps\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: xfce-i18n@xfce.org\n"
"POT-Creation-Date: 2019-09-11 00:30+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2020-06-01 10:50+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-06-04 09:19+0000\n"
"Last-Translator: Samvel Harutyunyan <samvel@ehayq.am>\n"
"Language-Team: Eastern Armenian (http://www.transifex.com/xfce/xfce-apps/language/hye/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -875,7 +875,7 @@ msgid ""
"\n"
"Install <b>Tumbler</b> or another <i>thumbnailing daemon</i>\n"
"to resolve this issue."
msgstr "Փոքրապատկերի համակարգը հասանելի չէ,\nայս պատճառով՝ փոքրապատկերները չեն ստեղծուի։\n\nՏեղակայէք <b>Tumbler</b> կամ այլ<i>(փոքրապատկերների աւժանդակ ծրագիր)</i>,\nխնդրի լուծման համար։"
msgstr "Փոքրապատկերի համակարգը հասանելի չէ,\nայս պատճառով՝ փոքրապատկերները չեն ստեղծուի։\n\nՆերբեռնէք <b>Tumbler</b> կամ այլ<i>(փոքրապատկերների աւժանդակ ծրագիր)</i>,\nխնդրի լուծման համար։"
#: ../src/thumbnailer.c:448
msgid "Do _not show this message again"
......@@ -895,7 +895,7 @@ msgstr "Դարձնել պաստառ"
#: ../src/xfce_wallpaper_manager.c:382 ../src/gnome_wallpaper_manager.c:294
msgid "Auto"
msgstr "Ինքնա"
msgstr "Ավտո"
#: ../src/xfce_wallpaper_manager.c:385
msgid "Centered"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment