Commit 7f7706e9 authored by Kjell Cato Heskjestad's avatar Kjell Cato Heskjestad Committed by Transifex
Browse files

I18n: Update translation nb (100%).

314 translated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
parent 713141ef
......@@ -6,6 +6,7 @@
# Allan Nordhøy <epost@anotheragency.no>, 2014-2015
# Allan Nordhøy <epost@anotheragency.no>, 2017
# Åsmund Berg Holm <berg.holm@outlook.com>, 2018
# Kjell Cato Heskjestad <cato@heskjestad.xyz>, 2020
# Erlend Østlie <erlendandreas12368@gmail.com>, 2018
# Harald H. <haarektrans@gmail.com>, 2014
# Kjell Cato Heskjestad <cato@heskjestad.xyz>, 2019-2020
......@@ -13,8 +14,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Xfce Apps\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2020-05-07 12:47+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2020-05-14 03:45+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2020-06-05 12:47+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2020-06-07 04:23+0000\n"
"Last-Translator: Kjell Cato Heskjestad <cato@heskjestad.xyz>\n"
"Language-Team: Norwegian Bokmål (http://www.transifex.com/xfce/xfce-apps/language/nb/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -36,25 +37,25 @@ msgid "Print version information and exit"
msgstr "Skriv ut versjonsinformasjon og avslutt"
#. default application name
#: ../mousepad/main.c:69 ../mousepad.desktop.in.in.h:1
#: ../mousepad/main.c:70 ../mousepad.desktop.in.in.h:1
msgid "Mousepad"
msgstr "Mousepad"
#. initialize gtk+
#: ../mousepad/main.c:83
#: ../mousepad/main.c:84
msgid "[FILES...]"
msgstr "[FILER…]"
#. no error message, the gui initialization failed
#: ../mousepad/main.c:89
#: ../mousepad/main.c:90
msgid "Failed to open display."
msgstr "Klarte ikke åpne skjermressurs."
#: ../mousepad/main.c:106
#: ../mousepad/main.c:107
msgid "The Xfce development team. All rights reserved."
msgstr "Xfce-utviklingslaget. Alle rettigheter reservert."
#: ../mousepad/main.c:107
#: ../mousepad/main.c:108
#, c-format
msgid "Please report bugs to <%s>."
msgstr "Meld inn feil til <%s>."
......@@ -143,12 +144,12 @@ msgid "If you revert the file, all unsaved changes will be lost."
msgstr "Hvis du tilbakestiller filen, vil alle ulagrede endringer forsvinne."
#. pack button, add signal and tooltip
#: ../mousepad/mousepad-document.c:500
#: ../mousepad/mousepad-document.c:502
msgid "Close this tab"
msgstr "Lukk denne fanen"
#. create an unique untitled document name
#: ../mousepad/mousepad-document.c:530
#: ../mousepad/mousepad-document.c:532
msgid "Untitled"
msgstr "Uten tittel"
......@@ -596,7 +597,7 @@ msgid "Replace"
msgstr "Erstatt"
#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:144
#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:443
#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:425
msgid "_Replace"
msgstr "_Erstatt"
......@@ -629,56 +630,62 @@ msgstr "Begge"
msgid "Case sensi_tive"
msgstr "Skill mellom små og store boks_taver "
#. match whole word
#. enable regex search
#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:230
#: ../mousepad/mousepad-search-bar.c:287 ../mousepad/mousepad-search-bar.c:297
msgid "_Enable Regex"
msgstr "Skru på regul_æruttrykk"
#. match whole word
#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:237
msgid "_Match whole word"
msgstr "_Jamfør hele ord"
#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:241
#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:248
msgid "Replace _all in:"
msgstr "Erstatt _alle med:"
#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:249
#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:256
msgid "Selection"
msgstr "Utvalg"
#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:250
#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:257
msgid "Document"
msgstr "Dokument"
#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:251
#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:258
msgid "All Documents"
msgstr "Alle dokumenter"
#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:422
#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:404
#, c-format
msgid "%d occurrence"
msgid_plural "%d occurrences"
msgstr[0] "%d forekomst"
msgstr[1] "%d forekomster"
#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:443
#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:425
msgid "_Replace All"
msgstr "_Erstatt alle"
#: ../mousepad/mousepad-search-bar.c:208
#: ../mousepad/mousepad-search-bar.c:206
msgid "Fi_nd:"
msgstr "Fi_nn:"
#: ../mousepad/mousepad-search-bar.c:230
#: ../mousepad/mousepad-search-bar.c:228
msgid "_Next"
msgstr "_Neste"
#: ../mousepad/mousepad-search-bar.c:241
#: ../mousepad/mousepad-search-bar.c:239
msgid "_Previous"
msgstr "_Forrige"
#: ../mousepad/mousepad-search-bar.c:252
#: ../mousepad/mousepad-search-bar.c:250
msgid "Highlight _All"
msgstr "Uthev _alle"
#. overflow menu item for when window is too narrow to show the tool bar item
#: ../mousepad/mousepad-search-bar.c:265 ../mousepad/mousepad-search-bar.c:276
#: ../mousepad/mousepad-search-bar.c:263 ../mousepad/mousepad-search-bar.c:274
msgid "Mat_ch Case"
msgstr "Endre tekstform"
......@@ -725,13 +732,13 @@ msgid "%s | Authors: %s | Filename: %s"
msgstr "%s | Forfattere: %s | Filnavn: %s"
#. show warning to the user
#: ../mousepad/mousepad-util.c:549
#: ../mousepad/mousepad-util.c:550
#, c-format
msgid "Unable to create base directory \"%s\". Saving to file \"%s\" will be aborted."
msgstr "Klarte ikke opprette basismappen «%s». Lagring til filen «%s» avbrytes."
#. print error
#: ../mousepad/mousepad-util.c:595
#: ../mousepad/mousepad-util.c:596
#, c-format
msgid "Failed to store the preferences to \"%s\": %s"
msgstr "Klarte ikke lagre innstillinger til «%s»: %s"
......@@ -1157,7 +1164,7 @@ msgstr "Endre synlighet på statuslinje"
msgid "_Fullscreen"
msgstr "_Fullskjermsvisning"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:488 ../mousepad/mousepad-window.c:5200
#: ../mousepad/mousepad-window.c:488 ../mousepad/mousepad-window.c:5197
msgid "Make the window fullscreen"
msgstr "Bytt til fullskjermsvisning av vindu"
......@@ -1337,11 +1344,11 @@ msgstr "Klarte ikke laste inn dokumentet på nytt"
msgid "Failed to print the document"
msgstr "Feil under utskrift av dokument"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:4989
#: ../mousepad/mousepad-window.c:4986
msgid "Choose Mousepad Font"
msgstr "Velg skrift til bruk i Mousepad"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:5193
#: ../mousepad/mousepad-window.c:5190
msgid "Leave fullscreen mode"
msgstr "Forlat fullskjermsmodus"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment